שאלה:
תשובה:
צריכה לחבוט רק חבילה אחת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה לקו"ש חכ"ב עמוד 59 (בענין למה מעוברת לוקחת ב' כפרות והביאור שם בכלל לא שייך למנהג הושענות).
הושענא רבה ערבה מעוברת
797