שאלה:
תשובה:
למנהגנו, כמנהג האשכנזים ורוב פוסקי הספרדים, מברכות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א או"ח סי' תקפ"ט ס"ו
סוכות אכילה בסוכה נשים
431