שאלה:
תשובה:
המקור הוא משיחות הרבי הריי''צ, שם אכן מובא כי היו מכינים 'פתילה' עבור כאו''א מבני הבית ובעת ההכנה היו אומרים את שמו, אך בשיחת ו' תשרי מ''ב (וכן במאמר דשנת תש''ם) כ''ק אד''ש אמר כי מנהג חב''ד הוא להדליק ג' נרות בשבת תשובה (ויש שהבינו שהכוונה ל3 נרות - יחד עם 2 נרות ביו"כ) כנגד ג' התשובות 'סור מרע' 'ועשה טוב' 'בקש שלום'.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר השיחות תש"ד עמוד 7, שיחת ו' תשרי תשמ''ב.
עשרת ימי תשובה
844