שאלה:
תשובה:
אם אי אפשר להסתדר בלעדיהם מותר, וכן אם לוקחים בקביעות לחיזוק הגוף מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: טוש"ע ונ"כ ושו"ע אדמוה"ז או"ח סשכ"ח, שו"ת מנחת שלמה ח"ב ס"ס, משנה הלכות ח"ד סנ"א, אג"מ או"ח ח"ג סנ"ד, ציץ אליעזר חי"ד ס"נ אות א.
שבת יום טוב חולה
295