שאלה:
תשובה:
חסרים פרטים אם יש חוות דעת וטרינרית או שכך רק נראה. על כל פנים צריך לפעול על פי שיקול דעת שלא לגרום צער אפילו לבעלי חיים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז חו"מ דיני צער בעלי חיים ס"ד
צער בעלי חיים
530