שאלה:
תשובה:
על מאפה יצא ידי חובה, אך על תבשיל היינו 'מעשה קדרה' שברכתו 'מזונות' אם טעה ובירך המוציא צריך לחזור ולברך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: קצות השלחן סימן מח סעיף קטן א
ברכות ברכה ראשונה
343