שאלה:
תשובה:
כן, כל אדם חייב.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תרצ"ד ס"א ובמשנ"ב ס"ק א'
פורים מתנות לאביונים
116