שאלה:
תשובה:
אפשר. (ויש האומרים שכך נהג כ"ק אד"ש בכמה שנים)
נכתב ע"י הרב מנחם כהן
מקור: סדר ברכת הנהנין פרק יג סעיף יד (לא מוזכר חילוק), מעשה מלך עמ' 178
ברכות ברכת האילנות
857