שאלה:
תשובה:
אין זה מכבוד שבת, ואדרבה זה סימן אבלות שנאסר אפילו לאבלים תוך שבעה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' ת' ס"א, שו"ע אדה"ז סי' רס"ב ס"ג-ד'
שבת
403