שאלה:
תשובה:
לא, מפורש בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן שהמקפידים שלא להסתפר בראש חודש מקפידים גם בערב שבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ר"ס ס"א
ראש חודש תספורת ערב שבת
1730