שאלה:
תשובה:
לא יוצא ידי חובה מכיון שזה גם חובת הבית.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנ"ב סימן תרעא סעיף קטן מה.
חנוכה חובת ההדלקה
198