שאלה:
תשובה:
מן הדין אפשר להניח בשורה ישרה אחת ליד השניה (אך יש עניין במנורה יפה להידור מצוה).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרעא, שם סי' תרע"ג באה"ט ס"ק י"ג.
חנוכה המנורה והנרות
371