שאלה:
תשובה:
לא יוצאים ידי חובה בהדלקות ציבוריות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרעא סעיף ז, ספר השיחות תשמ"ז ח"א עמ' 172
חנוכה נשים
1036