שאלה:
תשובה:
מובא בכמה פוסקים, ששמן זית מוצק אין בו שום חשש. אמנם לעיתים מעורבים בו חומרים נוספים שאינם שמן, ואז זה כבר פחות מהודר, וכמו"כ יש המהדרין שיהיה נוזלי ממש כבבית המקדש.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע או"ח סי' תרע"ג ס"א, שו"ת שבט הלוי חלק ט סימן קמג, נר מצוה למהר"ל מפראג עמ' כד-כו. של"ה מסכת תמיד ענייני חנוכה
חנוכה המנורה והנרות
1412