שאלה:
תשובה:
גם בחנויות משום העוברים והשבים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרעא סעיף י ובמשנ"ב שם.
חנוכה מבצעים
738