שאלה:
תשובה:
אמירת תחנון ביום זה תלוי ברגש של כל אחד ואחד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: עפ"י מענה הרבי הנדפס באוצר מנהגי חב"ד "אלול תשרי" עמוד כ"ב, והנה כ"ק אדמו"ר הרש"ב הורה לכ"ק אדמו"ר הריי"צ שלא לומר תחנון ביום זה (ספר השיחות תש"ג עמ' 140) אך נראה ממענה הרבי הנ"ל שזו הוראה ליחיד ולא לרבים, וראה באוצר מנהגי חב"ד שם אודות ההנהגה בפועל אצל הרבי שפעמים רבות הכה הרבי ב"סלח לנו" ולבסוף שאל האם יש חתן, ורק משום כך לא אמרו תחנון.
תחנון חודש אלול
736