שאלה:
תשובה:
לא, אחרי עניית ברכו אין להפסיק, שכן היא נחשבת כ"אמצע הפרק" ולאחר אמירתה אין להפסיק בדברים אחרים, לכן יש להשלים והוא רחום וכו' לאחר התפילה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: קצות השלחן סימן כז סעיף ה, משנ"ב סימן רלו ס"ק א. וכ"כ בשו"ת אז נדברו ח"ז ס"ב
תפילה הפסק בתפילה ערבית
648