שאלה:
תשובה:
אסור, אם יש מנין קבוע יש מקום להתיר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנ"ב סימן רלה סעיף קטן יח, קו"א לסימן תלא סעיף קטן א
ערבית אכילה קודם התפילה
260