שאלה:
תשובה:
אוכלים מהדג, ואם מרגישים עצמות אפשר להוציא אותם אף לפני שמכניסים לפה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: צמח צדק פסקי דינים או"ח סימן שיט אות ד
שבת מלאכת בורר דגים
412