שאלה:
תשובה:
יש סבורים שאין סיבה להימנע מללבוש את הציצית על הגוף. אך יש הסבורים שבלבישתו על הגוף יש בזה משום ביזוי מצווה, שהופך את הציצית להיות כגופיה העשויה לספוג זיעה. על כן ודאי ראוי להקפיד על כך. אבל לילדים קטנים בחום הקיץ, ניתן להלביש גם ללא גופיה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: פע"ח שער הציצית פ"א (תחת כל המלבושים.. יניחנו על החלוק), שער הכוונות עניין הציצית דרוש ו', לקו"ש חל"ג עמ' 97 הערה *23, כף החיים סי’ ח’ סק”ג, הליכות שלמה פ"ג סי"א (מותר להניח על הגוף)
ציצית חינוך
795