שאלה:
תשובה:
לא יושבים בסוכה, לא ללמוד ולא לשתות או לאכול משום בל תוסיף, ואם צריך להשתמש בה יעשה היכר שכבר נגמר מצותה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרסו סעיף א ובנו"כ
שמחת תורה אכילה בסוכה
467