שאלה:
תשובה:
מזמן נץ החמה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרנב סעיף א
סוכות נטילת ד' מינים
637