שאלה:
תשובה:
כן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: קצות השלחן סימן ק סעיף ג ובדי השולחן שם סעיף קטן ט
מוצאי שבת
423