שאלה:
תשובה:
על אף שלא מוזכר בברכת המזון, 'יעלה ויבוא' ליום כיפור, בכ"ז יש להזכיר יעלה ויבוא, ויאמר 'ביום הכיפורים הזה ביום סליחת העוון הזה ביום מקרא קדש הזה'.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קפ"ח סי"א, שם סי' תרי"ח סי"ח, פסקי הסידור (הגר"ח נאה) אות קפ"ה
ברכת המזון
540