שאלה:
תשובה:
גם דבר מבושל ויבש לחלוטין יש בעיה לשים בתוך תנור בשבת משום שנראה כמבשל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן רנג סעיף טז
מלאכת אופה ומבשל שבת
546